shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa
shandiz-villa

اطلاعات پروژه 

نام پروژه : طراحی ویلای شاندیز

آدرس : مشهد-شاندیز

کاربری : طراحی محوطه ویلا

سبک طراحی: مدرن

آرشیتکت : مرجان فداکار