هنرومعماری
13
فوریه

تعریف و نقش هنر و معماری

هنر و معماری فعالیتی انسانی است که ترکیبی از عناصر عشق و تخیل، تجسم، ابتکار و طبیعت است.

ادامه مطلب